O Roczniku Przemyskim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pierwszy tom „Rocznika Przemyskiego” ukazał się w 1912 r. Został wydrukowany w przemyskiej drukarni Jana Łazora w nakładzie 500 egzemplarzy i zawierał pracę Jana Smołki pt. Powstanie wielkopolskie przeciwko Szwedom w latach 1655-1657 oraz część sprawozdawczą dotyczącą działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu i jego agend oraz wykaz członków Towarzystwa. Kolejne tomy Rocznika przed 1939 r. ukazały się w latach 1913, 1924, 1925, 1927 (tomy II-VII). Publikowano w nich głównie rozprawy z zakresu historii średniowiecznej i nowożytnej oraz sprawozdania Dyrekcji i kasowe TPN. Periodyk do 1927 roku ukazywał się pod tytułem „Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu”. Tomu VIII z powodu braku środków finansowych nie wydrukowano (jego wydanie było planowane na rok 1936).

Pierwszy „powojenny” tom „Rocznika Przemyskiego” ukazał się w 1959 r. Następne numery czasopisma zawierały przede wszystkim prace historyczne, jak również rozprawy z zakresu archeologii i etnografii. W kolejnych tomach ukazywały się artykuły z różnych dziedzin, najczęściej w porządku: archeologia, historia, językoznawstwo i literaturoznawstwo, nauki przyrodnicze, techniczne i pedagogiczne, a więc z dziedzin obejmujących działalność Towarzystwa.

W 1994 r. ukazał się podwójny tom Rocznika (nr 29-30) składający się z 8 zeszytów obejmujących prace z takich dyscyplin naukowych jak: archeologia, historia języka i literatury, historia oświaty i wychowania, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze i nauki medyczne oraz dwa zeszyty uzupełniające – jeden zawierał Kronikę TPN za lata 1987-1993 (z. 9), a drugi – Bibliografię zawartości „Rocznika Przemyskiego” za lata 1909-1911-1993/1994 (z. 10). Następne numery „Rocznika Przemyskiego” ukazywały się już w podziale na tematyczne zeszyty.

Podział „Rocznika Przemyskiego” na zeszyty – wydawane od roku 1995  odrębnie – utrzymuje się do dziś. Po 1995 r. opublikowano poszczególne zeszyty „Rocznika Przemyskiego” reprezentujące: archeologię, historię, historię wojskowości, literaturę i język, historię sztuki, nauki przyrodnicze i nauki rolnicze, nauki pedagogiczne, socjologię. W ramach Rocznika Przemyskiego ukazywały sie również zeszyty dotyczące nauk medycznych, które tworzyły Acta Medica Premisliensia. Obecnie regularnie ukazują się zeszyty: Historia, Historia Wojskowości, Literatura i Język oraz Nauki Przyrodnicze.

 Komitet Redakcyjny "Rocznika Przemyskiego": dr Ewa Grin-Piszczek, dr Jolanta Czartoryska, dr Lucjan Fac, dr Grzegorz Klebowicz, dr hab. prof. UJ Tomasz Pudłocki (redaktor naczelny "Rocznika Przemyskiego"), mgr inż. Grzegorz Poznański, dr Tomasz Zając.

 Tomy I-VII "Rocznika Przemyskiego" z lat 1911-1913, 1923-1926 dostępne są  w Bibliotece Cyfrowej TPN.