Rocznik Przemyski Literatura i Język

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski Literatura i Język ukazuje się od 1995 roku. Jest czasopismem punktowanym na liście czasopism punktowanych – lista B, ogłoszonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2015 r. 7 punktów. Rocznik Przemyski Literatura i Język jest publikowany dzięki współpracy z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Czasopismo jest notowane w bazie Index Copernicus oraz bazie CEJSH.

 NR ISSN 2449-7363

Redakcja Rocznika Przemyskiego Literatura i Język: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – redaktor językowy), prof. dr hab. Piotr Borek (Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie – redaktor naczelny), dr Jakub Knap (Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie – sekretarz), dr Ewa Horyń (Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie), dr Monika Kulesza-Gierat (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II), dr hab. Marceli Olma, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), dr hab. Tomasz Pudłocki (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Maria Wichowa (Uniwersytet Łódzki)

Rada Naukowa Rocznika Przemyskiego Literatura i Język: dr hab. Elwira Buszewicz, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Margreta Grigorova (Wielkotyrnowski Uniwersytet św. św. Cyryla i Metodego, Bułgaria), prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee (Katolicki Uniwersytet Lubelski), prof. dr hab. Aleksander Madyda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), doc. Romuald Naruniec (Litewski Uniwersytet Edukologiczny, Litwa), prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa (Uniwersytet Warszawski), doc. Jarosław Redkwa (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy, Ukraina) 

Recenzenci Rocznika Przemyskiego Literatura i Język: dr hab. Marek Buś, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie), prof. dr hab. Dariusz Chemperek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr hab. Marek Karwala, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), dr Kinga Kosmala (The University of Chicago, USA), prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie), dr hab. Urszula Sokólska, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). 

Numery "Rocznika Przemyskiego Literatura i Język" z lat poprzednich oraz spisy ich zawartości dostępne są w zakładce Wydawnictwa

Zasady dotyczące publikacji oraz recenzowania w Roczniku Przemyskim  dostępne sa w zakładce Zasady publikowania , Zasady recenzowania

Czasopismo jest notowane w bazie Index Copernicus (37,77 pkt w 2016 r.), Pol-Index (spisy artykułów opatrzonych bibliografiami z lat 2009-2014) oraz bazie CEJSH (wykaz artykułów z streszczeniami w języku angielskim z lat poczawszy od 2012 roku).

Wersja elektroniczna czasopisma Rocznik Przemyski "Literatura i Język" z lat 2012-2017 dostępna jest w zakładce Wersja elektroniczna Rocznika Przemyskiego

Spis treści aktualnego numeru tom 53 (2017):

I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • ALINA NOWICKA-JEŻOWAO kondycji humanisty w Polsce A.D. 2016 uwag kilka
 • ELŻBIETA TWARDYHistoria – pamięć – literatura. O kilku aspektach trudnego związku
 • KATARZYNA TEODORCZYKTwórczość Krzysztofa Piekarskiego w perspektywie badawczej
 • LIDIA SOKÓŁNaśladowanie i liryzm. „Smutne żale” Stanisława Morsztyna wobec „Smutnych zabaw” Wacława Potockiego
 • ANDRZEJ WICHERNacjonalizm i kosmopolityzm językowy w pseudo-naukowych teoriach. Na przykładzie dzieła Antoine de Rivarola „O uniwersalności języka francuskiego” oraz Ottona Jespersena „przedmowy” do „Rozwoju i struktury języka angielskiego”
 • EWA HORYŃWerbalne formuły grzecznościowe w korespondencji biskupa kamienieckiego Adama Stanisława Krasińskiego do Urszuli z Morsztynów Dembińskiej schyłku XVIII stulecia
 • MARCELI OLMA (Kraków), Malarstwo i malarze polscy dziewiętnastego stulecia w korespondencji prywatnej Stanisława Chlebowskiego
 • JACEK ROZMUSKultura materialna i etos żołnierski. O „Wspomnieniach wojennych lotnika” Wiktora Willmanna
 • AGNIESZKA ANDRZEJEWSKAGłód i nienasycenie w życiu i wybranych utworach Franza Kafki
 • MAREK KARWALA, „W przedszkolu naszym nie jest źle…”. Motyw dzieciństwa w utworach Jacka Kaczmarskiego
 • ANGELA BAJOREK, „Chrup, chrup, kto chrupie przy mojej chałupie?” – wizerunek domu czarownicy w niemieckiej literaturze dla dzieci

II. MISCELLANEA

 • MARIA WICHOWA, „Historia socaliensis deiparae virginis sacrae et miraculosae imaginis Jana Ostroroga”. Edycja krytyczna ze wstępem, przekład polski
 • TOMASZ PUDŁOCKI, „Słowo Lwów stanie za wszystkie komentarze”. Z relacji WacławaBorowego i Władysława Tarnawskiego 

III. HISTORIA MÓWIONA

 • JERZY BARTMIŃSKI, BEATA MAKSYMIUK-PACEK, ANNA MICHALEC, Opowieści krasiczyńskie. Historie osobiste i lokalne z Krasiczyna i okolic we współczesnych przekazach ustnych

IV. RECENZJE 

 • GRZEGORZ DULIŃSKI, Fides et litterae. Autour de la littérature polonaise d’expression latine
 • JUSTYNA GAŁUSZKA, Kilka uwag w kwestii kaznodziejstwa przemyskiego franciszkanina Konrada Kawalewskiego
 • ALEKSANDRA STAROWICZ, Nowe spojrzenie na egodokumenty dawnej Polski
 • KATARZYNA BONDOS, O Wincentym Polu raz jeszcze