Rocznik Przemyski Historia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski Historia ukazuje się od 1995 roku. Jest czasopismem punktowanym - 20 pkt na liście czasopism punktowanych (komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych).

 NR ISSN 2449-7347

Redakcja Rocznika Przemyskiego Historia:

dr Ewa Grin-Piszczek (Archiwum Państwowe w Przemyślu, historia średniowiecza XIV-XVI w.), dr hab. Monika Kulesza-Gierat (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II - redaktor językowy), dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, historia kultury XIX-XX w. - redaktor naczelny), dr hab. Maria Stinia, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, historia nauki i oświaty XIX-XX w. - redaktor naczelna), dr hab. Wiktor Szymborski (Uniwersytet Jagielloński, historia kultury XII-XVI w. - redaktor naczelny), dr Izabela Wodzińska (Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, historia kultury XIX-XX w.), dr hab. Mateusz Wyżga, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, demografia historyczna, historia nowożytna XVI-XVIII w.- redaktor statystyczny

Rada Naukowa Rocznika Przemyskiego Historia:

prof. dr Damir Agicič (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska), prof. dr hab. Zdzisław Budzyński (Uniwersy-tet Rzeszowski), prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Józef Dobosz, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), em. prof. dr John Hartman (University of Michigan, USA), em. prof. dr hab. Jadwiga Hoff (Uniwersytet Rzeszowski), doc. dr Pavel Krafl (Masarykova univerzita Brno, Česko), prof. dr hab. Krzysztof Stopka (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr Andrew Wise (Daemen College, Buffalo, USA – przewodniczący)

Recenzenci Rocznika Przemyskiego Historia:

prof. dr hab. Michał Baczkowski (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Krzysztof K. Daszyk (Uniwersytet Jagielloński), dr Andrzej Gliwa (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu), dr Vytas Jankauskas (LDK tyrimu centras/ Centrum Badań nad Wielkim Księstwem Litewskim, Kowno, Litwa), prof. dr Sándor Papp (Szegedi Tudományegyetem/ Uniwersytet w Segedynie, Węgry), o. dr Mariusz Uniżycki (Wyższe Seminarium Duchowne Prowincji Matki Bożej Anielskiej w Krakowie), prof. dr Myroslav Voloshchuk (Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, Ivano-Frankivsk, Ukraina), prof. dr Alexander Watson (Goldsmith – University of London, Wielka Brytania)

 

Numery "Rocznika Przemyskiego Historia" z lat poprzednich oraz spisy ich zawartości dostępne są w zakładce Wydawnictwa

Zasady dotyczące publikacji oraz recenzowania w Roczniku Przemyskim  dostępne sa w zakładce Zasady publikowania , Zasady recenzowania

Bibliografia zawartości Rocznika Przemyskiego "Historia" tom 32-48 (lata 1996-2012).

Czasopismo jest notowane w bazie Index Copernicus (43,52 pkt w 2016 r.), Pol-Index (spisy artykułów opatrzonych bibliografiami z lat 2009-2014) oraz bazie CEJSH (wykaz artykułów z streszczeniami w języku angielskim z lat poczawszy od 2012 roku).

Wersja elektroniczna czasopisma Rocznik Przemyski "Historia" z lat 2012-2021 dostępna jest w zakładce Wersja elektroniczna Rocznika Przemyskiego

Spis treści aktualnego numeru tom 57 (2021) Historia:  

I.  ARTYKUŁY I ROZPRAWY

GELLÉRT ERNŐ MARTON, A Life in Service of his Homeland – the Diplomatic Role and Activity of János Rimay

JAKUB BODASZEWSKI Wieś Chlebna koło Jedlicza w latach 1772–1791. Przyczynek do historii miejscowości

ADRIAN CIEŚLIK Funkcjonowanie dominikańskiego folwarku w Uzinie koło Jezupola na przełomie XIX i XX w. w świetle zachowanych dokumentów ze zbiorów Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów

MARIA STINIA Szkoła na krańcu Galicji. Gimnazjum prywatne w Borszczowie 1909–1914 TOMASZ POMYKACZ Struktura narodowościowa garnizonu Twierdzy Przemyśl w okresie od września 1914 do marca 1915 roku – próba rekonstrukcji

BARTOSZ PODUBNY Stanisław Majerski i jego wkład w likwidację zniszczeń spowodowanych Wielką Wojną na terenie Galicji

MARCIN KAPŁON Ksiądz doktor Jan Kwolek i jego zasługi dla archiwistyki kościelnej 179 BARTOSZ JAKUBOWSKI Interesy Pawlikowskich w Starzawie w latach 20. i 30. XX w. Majątek Nowostawy

KAROL SANOJCA Trudne początki szkolnictwa średniego „na wysokiej połoninie”. Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne Polskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej w Kosowie Huculskim (1937–1939)

 MICHAŁ CEGLAREK „Od kamyków do mozaiki”. Życie i działalność Krystyny Marii Kobylańskiej (6 VIII 1922 – 30 I 2009)

ANDREW KIER WISE Multicultural Galicia in American Popular Memory: Reflections on the Film Three Stories of Galicia

II. ŹRÓDŁA

KS. JÓZEF WOŁCZAŃSKI Korespondencja ks. dr. Jana Kwolka z ks. prof. Janem Fijałkiem za lata 1919–1936

MAŁGORZATA SKOTNICKA-PALKA Problemy oświaty pozaszkolnej w schyłku dwudziestolecia międzywojennego w świetle materiałów źródłowych inspektora szkolnego miejskiego we Lwowie

KATARZYNA MATYJA Dominikanie tarnobrzescy w czasach II wojny światowej w świetle kroniki zakonnej. Edycja krytyczna

III. RECENZJE

ADAM ŚWIĄTEK Recenzja: Імперські ідентичності в українській історії XVIII – першої половини ХІХ ст. Колективна монографія, ред. Вадим Ададуров і Володимир Склокін [Tożsamości imperialne w ukraińskiej historii od XVIII do pierwszej połowy XIX w. Monografia zbiorowa, red. Wadym Adadurow i Wołodymyr Sklokin], Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2020, Серія Видання Кафедри світової історії нового і новітнього часу УКУ, вип. 2, ss. 304

 ARKADIUSZ STANISŁAW WIĘCH Portret galicyjskiego i międzywojennego przemysłowca. Łukasz Chrobak, Książę Andrzej Lubomirski. Ordynat i przemysłowiec w latach 1882–1939, Kraków 2021, ss. 278, ilustracje

TOMASZ PUDŁOCKI Recenzja: Степан Заброварний, ІІ Державна Жіноча Вчительська Семінарія в Перемишлі (1872–1936) (Stepan Zabrowarny, II Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Przemyślu), Перемишль – Львів: Растр-7 2018, ss. 208

WIKTORA KUDELA-ŚWIĄTEK Przemyśl – Peremyshl – Primsel – Premissel. Refleksje wokół publikacji: Centrum światów jest tutaj – Galicja jako punkt odniesień. Interdyscyplinarny projekt artystyczno-naukowy, red. Tomasz Pudłocki, Jadwiga Sawicka, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2021, ss. 254